Filmklub Kanalen

Filmklubben på Aalborg Universitet

Vedtægter for Filmklub Kanalen

1. Navn og hjemsted:

Foreningens navn er FILMKLUB KANALEN.

Foreningens hjemsted er Aalborg Universitet, Aalborg Kommune.

Foreningens adresse er formandens adresse.

2. Formål:

FILMKLUB KANALEN er upolitisk. Dens formål er at vise spillefilm for foreningens medlemmer, og derigennem knytte Aalborg Universitet sammen med lokalområdet.

3. Drifts- og kapitalforhold:

FILMKLUB KANALEN drives gennem medlemskontingenter, frivillige bidrag og eventuelt tilskud fra offentlige myndigheder, private sponsorer, samt private/offentlige fonde og ved afholdelse af arrangementer.

4. Medlemsforhold:

4.1 Medlemsskab:

Enhver, der har relation til Aalborg Universitet eller bor i lokalområdet kan være medlem af FILMKLUB KANALEN. For at kunne deltage på FILMKLUB KANALENs filmaftener samt i filmklubbens øvrige arrangementer kræves medlemskab.

4.2 Kontingent:

Kontingentets størrelse, herunder eventuel studierabat, fastsættes på den ordinære generalforsamling.

5. Generalforsamling:

5.1 Tidspunkt og indkaldelse:

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i slutningen af sæsonen. Dagsordenen skal foreligge til uddeling med 14 dages varsel samt være tilgængelig på foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst en måneds varsel, når mindst ¼ af medlemmerne skriftligt har fremsat krav herom og fremsender motiveret dagsorden, eller når der på en tidligere generalforsamling er truffet beslutning herom. Indkaldelse sker skriftligt med 14 dages varsel med en medfølgende dagsorden.

5.2 Kompetence og afstemningsregler:

Generalforsamlingen er FILMKLUB KANALENs højeste myndighed.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

På generalforsamlingen gives en oversigt over filmklubbens virksomhed i det forløbne år, og det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Hvert medlem har én stemme. Stemmeret kan udøves ved fuldmagt.

Til ophævelse af FILMKLUB KANALEN kræves en i dette øjemed indkaldt generalforsamling. Vedtagelse af ophævelse kan kun ske, når mindst 50% af samtlige medlemmer møder op på generalforsamlingen, og flertallet af disse stemmer for ophævelse. Er der ikke 50% af samtlige medlemmer tilstede, skal beslutningen om ophævelse bekræftes ved en deraf følgende urafstemning blandt alle medlemmer.

Et forslag, der er forkastet på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, kan ikke fremsættes på ny før næste ordinære generalforsamling.

5.3 Gennemførelse:

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og lader de nødvendige afstemninger afholde. Almindeligvis foregår afstemningerne ved håndsoprækning, men de skal ske skriftligt, når bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer kræver dette.

Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant skal altid ske skriftligt, såfremt der er opstillet flere kandidater, end der kan vælges.

Har to kandidater fået lige mange stemmer foretages omvalg mellem disse to. Er antallet af stemmer atter lige, foretages lodtrækning.

Står stemmerne om et forslag lige (hvor ikke-kvalificeret majoritet kræves) er dette forkastet.

5.4 Dagsorden:

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

  1. Valg af dirigent og referent.

  2. Bestyrelsens beretning.

  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

  4. Fastsættelse af kontingent for næste sæson.

  5. Valg af

  6. Valg af revisor og suppleant.

  7. Behandling af indkomne forslag.

  8. Eventuelt.

6. Bestyrelsen:

6.1 Valg:

FILMKLUB KANALENs daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 3 og maksimum 9 personer.

Generalforsamlingen foretager valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse, dog maksimum 5 suppleanter. Genvalg kan finde sted. Enhver, der er medlem af FILMKLUB KANALEN, er valgbar som bestyrelsesmedlem.

Formanden vælges i lige år og kasseren vælges i ulige år på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen.

Referatet af generalforsamlingen uddeles til fremmødte medlemmer på de efterfølgende filmaftener.

Afgår bestyrelsesmedlemmer i utide, indtræder eventuelle suppleanter. Hvis bestyrelsen bliver mindre end 3 medlemmer, er den berettiget til at supplere sig selv.

6.2 Bestyrelsesarbejdet:

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er dog forpligtet til at vise minimum 10 spillefilm i tidsperioden oktober – marts (begge måneder incl.).

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer kræver dette. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.

Suppleanter har lov til at deltage ved bestyrelsesmøder, men har dog ingen stemmeret.

Ved hvert bestyrelsesmøde føres beslutningsreferat.

Bestyrelsen træffer beslutningen ved simpelt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtige, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

7. Tegning og hæftelse:

FILMKLUB KANALEN forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren.

FILMKLUB KANALEN hæfter alene med sin formue, og der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af FILMKLUB KANALENs forpligtelser.

8. Regnskab og formue:

8.1 Regnskab:

FILMKLUB KANALENs regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Kassereren indkasserer foreningens indtægter, og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Kassereren fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter, og udarbejder FILMKLUB KANALENs årsregnskab.

8.2 Formue:

FILMKLUB KANALENs eventuelle formue anvendes af bestyrelsen i overensstemmelse med FILMKLUB KANALENS formål.

I tilfælde af FILMKLUB KANALENs opløsning skal FILMKLUB KANALENs formue anvendes til støtte af filmmiljøet i Aalborg og for fremtidige initiativer, der fremmer beboermiljøet i Kanalkvarteret. Forslag til anvendelse skal fremlægges på den ekstraordinære generalforsamling, hvor FILMKLUB KANALENs opløsning ønskes vedtaget.

9. Historie:

9.1 Stiftelse:

FILMKLUB KANALEN blev stiftet tirsdag den 26. maj 1992 på en dertil indkaldt generalforsamling, hvor samtlige beboere i Kanalkvarteret og Sdr. Tranders var personligt inviteret.

10. Vedtægternes ikrafttrædelse:

Vedtægterne er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 10. september 2021, og erstatter tidligere vedtægter for FILMKLUB KANALEN.